طراحی ماشین آلات صنعتی

multi.2طراحی ماشین آلات صنعتی

گروه مهندسی آرا بعنوان  یک مجموعه فناور با فعالیت  گسترده و متمرکز درحوزه  فناوری

در تحقق زنجیرۀ ایده تا محصول در بخش های مختلف صنعتی کوشاست و در صنایع

مرتبط با مکاترونیک و در زمینه طراحی قطعات، قالبهای صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ماشین ابزار

فعالیت دارد. این گروه با انجام پروژه های مختلف در صنایع قید شده و با بکارگیری نیروهای متخصص و فناوریهای به روز و مناسب در اجرای تعهدات خود گام بر میدارد.