تهیه آرشیو فنی و نقشه های اجرایی

1- همکاری و مشارکت در تهیه نقشه های نمونه و همچنین شرح خدمات فنی و اجرایی نمونه و نظارت بر اجرای آنها .

2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به تغییر مشخصات فنی در پروژه ها در طول مدت اجرا .

3- حفظ و نگهداری اسناد ، مدارک و نقشه های طراحی شده و اجرایی در آرشیو فنی .

4- ارائه خدمات مهندسی برای پروژه ها اعم از مشاوره فنی و مهندسی یا تخصیص نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز طرح ها .

5- بررسی طرح ها و نقشه های و زمانبندی کنترل کمی و کیفی و نظارت بر آنها

6-ایجاد و بروز نگهداری بانک اطلاعاتی

7-اطمینان از رعایت معیار ها و ضوابط تدوین شده در طراحی